club Eerste selectie

De jaarrekening van FC Twente ’65 over het seizoen 2020-2021 is gepubliceerd. De documenten zijn voor iedereen in te zien op deze pagina.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 27 september 2021 is de jaarrekening van FC Twente ’65 voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld. Over het verslagjaar is een netto verlies van € 1,7 miljoen gerealiseerd. Onderstaand een toelichting van de kerncijfers in de jaarrekening.

Jaarrekening 2020-2021 (PDF-Document)
  • De omzet over seizoen 2020-2021 was € 18,3 miljoen, een daling van € 7,3 miljoen in vergelijking met het seizoen ervoor. Dit wordt veroorzaakt door de impact van het covid-19-virus. De totale commerciële omzet is hierdoor hard geraakt en daalt ten opzichte van vorig seizoen met ongeveer 55% naar € 13,2 miljoen. De daling van inkomsten uit wedstrijdrecettes (€ 5,4 miljoen), sponsoring (€ 1 miljoen) en inkomsten uit catering en evenementen op niet-wedstrijddagen (€ 4 miljoen) zijn hiervan het gevolg.
  • Het omzetverlies is gecompenseerd door de steunmaatregelen van de overheid, te weten Noodmaatregel Overbrugging Overheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hiervan is het afgelopen verslagjaar voor een bedrag van € 5,1 miljoen ontvangen.
  • Daarnaast hebben sponsoren en supporters, waar mogelijk, opnieuw hun loyaliteit en betrokkenheid getoond door het afzien van compensatie van niet bezochte wedstrijden. Dit resulteert in een gift van € 2,3 miljoen. Dit is opnieuw bewonderingswaardig en hierdoor is een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de bereikte netto-omzet.
  • De kosten zijn met € 5,7 miljoen gedaald naar € 20,4 miljoen. Deze daling wordt voor € 2,8 miljoen veroorzaakt door de daling van de personeelskosten. Het verlagen van het spelersbudget (seizoen 2020-2021) en de reorganisatie als gevolg van het covid-19-virus lag hier aan ten grondslag. Daarnaast zijn de wedstrijd- en trainingskosten, alsmede de verkoopkosten, met € 1,3 miljoen gedaald als gevolg van het missen van supporters en sponsoren bij de wedstrijden.
  • Dit resulteert in een operationeel bedrijfsresultaat van € 2,1 miljoen negatief, een negatieve stijging ten opzichte van seizoen 2019-2020 met € 1,6 miljoen. Het negatieve operationele resultaat wordt echter gecorrigeerd door een resultaat vergoedingssommen van € 0,5 miljoen positief. Deze bestaan vooral uit ontvangen solidariteitsbijdragen van oud-spelers Hakim Ziyech, Joachim Andersen en Quincy Promes. Over het verslagjaar 2020-2021 is uiteindelijk een resultaat na belasting geboekt van € 1,7 miljoen negatief.
  • Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat afgenomen tot € 12,4 miljoen. De rentedragende schuldpositie van € 19,9 miljoen is niet verder opgelopen. FC Twente heeft vanwege het covid-19-virus bijzonder uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst. Er is uitstel aangevraagd over de periode december 2020 tot en met september 2021 voor de loon- en omzetbelasting, hetgeen leidt tot een langlopende schuld per 30 juni 2021 van € 2,3 miljoen. Ten aanzien van de overige rentedragende leningen heeft FC Twente aan de gestelde rente- en aflossingsverplichtingen voldaan.
  • De financiële positie blijft ondanks de financiële impact van het covid-19-virus op niveau. De solvabiliteit is met 1% gedaald naar 47%. Het werkkapitaal per balansdatum is verbeterd van € 195.000 negatief (2019-2020) naar € 133.000 negatief (2020-2021).
  • Op basis van de jaarrekening 2020-2021 en de prognose 2021-2022 bedraagt het aantal punten volgens het Financial Rating Systeem (FRS) 28 punten (seizoen 2019-2020: 33 punten). Hiermee voldoet FC Twente aan het minimaal aantal te behalen punten van 16.
  • Verwachting seizoen 2021-2022: Naar verwachting zal het bedrijfsresultaat rond € 1 miljoen negatief uitkomen, uitgaande van het scenario dat vanaf 1 oktober 2021 volledig publiek is toegestaan. Mocht een ander scenario ontstaan waardoor de negatieve effecten van het covid-19-virus zich langer voordoen, dan heeft FC Twente voor de financiering van haar activiteiten in seizoen 2021-2022 voldoende middelen.
  • We zijn veel dank verschuldigd aan onze supporters, sponsoren, vrijwilligers en andere relaties die ons ook afgelopen seizoen ondanks hun afwezigheid in De Grolsch Veste massaal hebben ondersteund. De bereidheid tot het steunen van de club is wederom onverminderd groot gebleken. Juist in deze moeilijke tijden hebben zij ‘noaberschap’ getoond.

Vormgeving Jaarrekening 2020-2021
Merkwaardig ontwerp | www.merkwaardigontwerp.nl