FC Twente wil voor iedereen binnen de club een veilig sociaal klimaat bieden. Dat is een belangrijke basis om goed te kunnen presteren. In de notitie ‘Veilig sociaal klimaat’ staat beschreven hoe FC Twente invulling geeft aan een veilige omgeving. Sinds de zomer van 2020 heeft FC Twente een gezamenlijke voetbalacademie met collega-BVO Heracles Almelo. Deze beleidsnotitie is ook van toepassing op FC Twente Vrouwen en de FC Twente/Heracles Academie. In de notitie wordt verder gesproken over FC Twente.

U vindt in de beleidsnotitie wat de rol, de taken en de verantwoordelijkheden zijn van de leidinggevende, de vertrouwenspersoon, de OR en HR. Daarnaast staat omschreven welke mogelijkheden en procedures  FC Twente biedt voor het realiseren van een veilige organisatie. Bovendien is een zogenaamde klachtenregeling opgenomen.

De kracht van FC Twente wordt bepaald door de mensen die er werken. Het is belangrijk dat alle medewerkers van FC Twente kunnen werken in een veilige werkomgeving. Dit is de verantwoordelijkheid van het management, alle leidinggevenden en alle medewerkers. Voor het realiseren van een veilig productief werkklimaat zijn gewenste omgangsvormen, respectvolle communicatie en goed leiderschap essentieel. Gewenste omgangsvormen zijn een onlosmakelijk onderdeel van professioneel handelen. Iedereen binnen FC Twente heeft recht op een veilige werkplek.

De Arbowet verplicht FC Twente tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen. Naast de wettelijke verplichting hecht FC Twente veel belang aan het realiseren van gewenste omgangsvormen. Het leidt tot welzijn, verhoogde arbeidsproductiviteit, motivatie, loyaliteit en effectieve samenwerking en het voorkomt stress, beschadiging van medewerkers, conflictescalatie, ziekteverzuim en verloop.

Het beleid van FC Twente is er onder meer op gericht om veiligheid te creëren om elkaar persoonlijk aan te spreken op ongewenste omgangsvormen. In die gevallen dat deze veiligheid om welke reden dan ook onvoldoende aanwezig is, kan dit worden besproken met de leidinggevende of de vertrouwenspersoon*. Tevens biedt FC Twente dan verschillende mogelijkheden om te komen tot herstel van de veilige werkplek. Dit beleid geeft leidinggevenden het kader en de mogelijkheden om effectief invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden op dit gebied. Dit beleid is niet vrijblijvend. Een veilige werkplek vraagt een doorlopende actieve inzet van iedereen.

FC Twente hoopt dat dit beleid iedereen binnen FC Twente inspireert om bij te dragen aan een veilige organisatie voor iedere medewerker.

*vertrouwenspersonen FC Twente: