Scoren in de wijk

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is Stichting FC Twente, scoren in de wijk (hierna te noemen, Sidw) op zoek naar een nieuwe voorzitter. De sociaal-maatschappelijke betekenis van FC Twente voor de regio mag niet worden onderschat. De club vervult een belangrijke spilfunctie in de regio Twente en zet zich via Sidw in voor inwoners uit de regio Twente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Als voorzitter van Sidw kom je in een mooie positie om het initiatief te nemen en verbinding te leggen met lokale overheden, diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Twente.

Missie en visie

‘Noaberschap’ is bij FC Twente al jarenlang een kernwaarde. Daarom behoort Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot het DNA van FC Twente. De club creëert met haar MVO-beleid in de regio Twente maatschappelijke waarde op economisch en sociaal terrein. Om in voetbaltermen te spreken, wij halen Tukkers van de reservebank en zetten ze in de basis, omdat iedere Tukker een kans verdient om te scoren. Daarvoor wordt de verbindende en mobiliserende kracht van FC Twente ingezet. FC Twente wil hiermee een structurele bijdrage leveren voor kansengelijkheid in de regio Twente. Bij deze maatschappelijke waardencreatie vervult sinds 2005 de stichting FC Twente, scoren in de wijk - waarin FC Twente participeert - een sleutelrol. De solidariteitsgedachte, en de wil iets terug te doen voor haar Twentse Noabers - die de club steunden - is daarbij leidend. In de stichting werkt FC Twente samen met Twentse gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven om mensen in de regio Twente, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, betere toekomstkansen te bieden.

De mooie geschiedenis die Sidw in 18 jaar heeft neer gezet, is zichtbaar in de vele projecten met inwoners van Twente die jaarlijks worden gedaan. Projecten die inwoners in staat stelt om zich op diverse maatschappelijke terreinen te ontwikkelen. Deze mooie geschiedenis verdient een mooie en nog succesvollere toekomst. Zo willen wij op regionaal niveau een bijdrage leveren om kansengelijkheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken en buurten in Twente te verhogen. Op nationaal en internationaal niveau willen wij een bijdrage leveren in het bewerkstelligen van de overstijgende ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties, genaamd de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). De interventies van Scoren in de wijk sluiten aan op de doelen: geen armoede, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, waardig werk en economische groei en ongelijkheid verminderen. Scoren in de wijk kan en wil het verschil maken door een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een verbetering van de toekomstkansen en de kwaliteit van het dagelijks leven van kwetsbare individuen en gezinnen.

 

bg 74 v2

Sidw als organisatie

De Stichting FC Twente, Scoren in de Wijk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Sidw werkt heel nauw samen met FC Twente als organisatie en met de bestuurlijke organen van FC Twente. De inwoner uit de regio Twente die een steuntje in de rug kan gebruiken, staat centraal voor de organisatie. Deze inwoner is altijd het vertrekpunt voor elke keuze die gemaakt wordt, indien hij/ zij deelneemt aan één van de projecten. De deelnemer wordt ondersteund (geactiveerd) door projecten en daaraan gekoppelde activiteiten. De projectleiders, -medewerkers en vrijwilligers van Sidw moeten activiteiten en projecten voor deze deelnemers optimaal en kwalitatief kunnen uitvoeren. Zij krijgen hiervoor ruimte, verantwoordelijkheden en begeleiden, coachen de projecten en activiteiten.

De algemeen projectleider (MVO manager) van Sidw en het secretariaat bewaken de operationele, commerciële en financiële aspecten in relatie tot alle projecten. Zij ondersteunen en faciliteren alle medewerkers, vrijwilligers en partners van Sidw en leggen verantwoording af aan het bestuur van Sidw.

Het bestuur van Sidw is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, strategie, financiën, alsmede voor de naleving van de wet- en regelgeving. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het toetreden en aftreden van partners in het netwerk van Sidw. In de praktijk wordt binnen het bestuur onderscheid gemaakt tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Het totale bestuur van Sidw bestaat momenteel uit zeven personen.

De partners van Sidw ondersteunen projecten en activiteiten om de leefbaarheid te verhogen. Dit netwerk behoeft een juiste balans tussen partners uit zowel de publieke als private sector. De partners van Sidw worden actief betrokken bij de ontwikkelingen van Sidw.

Rol voorzitter bestuur

De voorzitter is het boegbeeld van Sidw en treedt naar buiten toe als de ambassadeur en woordvoerder. De voorzitter weet wat er in de regio speelt en nodig is en weet dat te vertalen naar de agenda van het bestuur. De voorzitter bewaakt de samenhang van de agendaonderwerpen en weet op inspirerende en uitdagende wijze te verbinden, te versnellen en resultaten te boeken. De voorzitter zit de vergaderingen voor en bezoekt de relevante bijeenkomsten en activiteiten van de projecten en activiteiten die de stichting uitvoert.

Functie-eisen en competentieprofiel

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau door opleiding en/of verkregen werkervaring;
 • Brede maatschappelijke interesse met name op het vlak van regionaal-economische ontwikkeling en stimulering in de regio Twente;
 • Affiniteit met MVO en actuele ontwikkelingen op dit thema;
 • Bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke sector en/of bedrijfsleven
 • Ervaring en gezag om partijen te verbinden en te laten samenwerken;
 • Bezit juiste balans tussen strategisch kunnen denken en resultaten willen boeken;
 • Is representatief en ervaren netwerker;
 • Heeft ervaring in het schakelen tussen belangen van het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappelijke sector;
 • Heeft relevant netwerk in Oost-Nederland (bedrijfsleven en de maatschappelijke sector);
 • Is ingevoerd en bij voorkeur woonachtig in de regio;
 • Heeft affiniteit met FC Twente;
 • Voldoende beschikbaar en flexibel;
 • Bereid en vaardig om als boegbeeld en woordvoerder van Sidw op te treden

 Overige informatie

Het dagelijks bestuur is klein, daadkrachtig en kan daardoor snel schakelen met de algemeen projectleider en het secretariaat. Het doel is om de sleutelfiguren (projectmedewerkers, projectleiders en vrijwilligers) zoveel mogelijk te ontlasten zodat zij zich volledig kunnen focussen op de doelgroep door middel van de projecten en activiteiten. Het dagelijks bestuur en de algemeen projectleider  komen regulier circa 2 keer per kwartaal  bijeen om de voortgang te bespreken.

De gemiddelde tijdsbesteding voor de voorzitter, buiten de vergaderingen om, is 6 tot 8 uur per maand. De functie is onbezoldigd. De voorzitter van Sidw wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming na 3 jaar maakt onderdeel uit van de reguliere procedure voor herbenoeming van bestuursleden van Sidw. Het Bestuur streeft naar benoeming van de nieuwe voorzitter zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór augustus 2023.

Solliciteren?

Belangstellenden voor de functie van voorzitter bestuur, verzoeken wij uiterlijk vóór 10 juni 2023 een

CV en motivatiebrief te sturen naar secretarisscorenindewijk@fctwente.nl. Voor meer informatiekunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, Han Zomer via hzomer@rocvantwente.nl of  mobiel op 06 - 11391113 .

 

Na pre-selectie van de ingediende sollicitaties, zullen eind juni kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie. De selectiegesprekken zullen in overleg met de kandidaat worden ingepland.

Meld je aan voor de FC Twente nieuwsbrief.